پروژه سپهر رامسر

قرارگیری در بهترین موقعیت شهر، با دید دریا و جنگل در برج های دوقلو

اطلاعات پروانه کاربری : مسکونی
مساحت زمین : ۶۱۹۷
تعداد طبقات : ۱۱
زیر بنای کل : ۱۱۰۴۴
وضعیت اجرایی: فروش
سهامداران و عوامل اجرایی پروژه : شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران، شرکت سرمایه گذاری اوج سپهر اصفهان، شرکت نظام مهندسی ایران 

سازنده : شرکت نظام مهندسی ایران