پروژه سپهر دریا

موقعیت مکانی مناسب در غرب تهران با استانداردها و کیفیت بالای اداری

اطلاعات پروانه کاربری : اداری
مساحت زمین : ۱۷۵۲
تعداد طبقات : ۹
زیر بنای کل : ۱۰۴۱۵
وضعیت اجرایی: فروش
سهامداران و عوامل اجرایی پروژه
سهامدار: شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران ، پژوهشکده توسعه کالبدی

سازنده : پژوهشکده توسعه کالبدی