پروژه سپهر آرش

موقعیت مکانی مناسب برای دفاتر اداری و تجاری با کیفیت و استاندارهای روز دنیا

اطلاعات پروانه کاربری : اداری – تجاری
مساحت زمین : 870
تعداد طبقات : 8
زیر بنای کل : 5200
وضعیت اجرایی: فروش
سهامداران و عوامل اجرایی پروژه
سهامدار: شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران

مدیر پیمان: پژوهشکده توسعه کالبدی