معاون فنی و اجرایی

حسن عسگری

معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی

بهنام خزاعی

معاون مالی و منابع انسانی

ناصر مرسلی

0
کل پرسنل
0
کارشناس ارشد و دکتری
0
کارشناس
0
دیپلم
0
زیردیپلم