معاون فنی و مهندسی

حسن عسگری

معاون برنامه ریزی و توسعه

بهنام خزاعی

معاون مالی و اداری

ناصر مرسلی

مدیر امور حقوقی

محمد مجلج نژاد

0
کل پرسنل
0
کارشناس ارشد و دکتری
0
کارشناس
0
دیپلم
0
زیردیپلم