ماموریت

« تجهیز و تامین منابع مالی به منظور مشارکت موثر در توسعه بازار سرمایه بخش ساختمان و مسکن کشور همراه با تامین منافع سهامداران و ذینفعان از جمله سپرده گذاران بانک صادرات ایران »

چشم انداز

« شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران شرکتی خواهدبود پویا ، کارآمد و اثر بخش با اتکاء بر دانایی و نیروی انسانی متعالی ، جزء برترین شرکت های فعال در بخش ساختمان و مسکن و پیشتاز در گستره ملی و منطقه ای »