حامد عین افشار معاون امور شرکت های گروه مالی سپهر صادرات شد

به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات، روز شنبه ۷ خرداد با تأیید هیئت مدیره و حکم مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات، حامد عین افشار به عنوان معاون امور شرکت ها گروه مالی سپهر صادرات منصوب شود.در این جلسه وکیلی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات عباس اصغری در دوره سرپرستی معاونت امور شرکت ها، حامد عین افشار را به عنوان معاون جدید امور شرکت ها معرفی کرد.

وکیلی در این مراسم گفت: معاونت امور شرکت ها یکی از ارکان گروه مالی است و بایستی به عنوان یک مرکز هوشمند به راهبری حوزه شرکت ها و هلدینگ های تابعه بپردازد.

در این جلسه مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات با اشاره به سوابق آقای دکتر حامد عین افشار گفت: ایشان سال ها کار تخصصی در حوزه های مدیریت و راهبری شرکت ها داشته اند و با تجاربی مانند مدیرعاملی هلدینگ، مدیریت و معاونت در هلدینگ های سرمایه گذاری و تولیدی و سمت های سرمایه گذاری در کنار دانش و مهارت حوزه مالی می تواند در پیشبردگروه به سمت اهداف تعیین شده موثر باشد.

وی در ادامه افزود: شفافیت در امور شرکت ها، بررسی دقیق صورت های مالی و گزارشات و مصوبات، راهبری و هدایت شرکت ها، احاطه کامل بر حوزه قانون تجارت و امور مجامع شرکت ها از مأموریت های این معاونت است.

لازم به ذکر است حامد عین افشار پیش از این مدیرعامل سابق هلدینگ صبا صنعت کوثر، مدیر کل سرمایه گذاری سازمان اقتصادی کوثر بود. همچنین عضو هیأت علمی دانشگاه و از متخصصین حوزه مالی و سرمایه گذاری و کارشناس رسمی دادگستری است.