شرکت توسعه مدیریت نیکان سپهر

هادی احمدیان

رییس هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات

ایرج معزی           

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر پارس

حسن عسکری

عضو هیات مدیره

شرکت گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات

محسن یزدانفر

عضو هیات مدیره

شرکت ثمین سپهر صادرات

حمیدرضا ایروانی

عضو هیات مدیره