شرکت انرژی سپهر

هادی احمدیان

رییس هیات مدیره

گروه مالی سپهر صادرات

ایرج معزی           

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان

حسن عسکری

عضو هیات مدیره

شرکت واسپاری سپهر صادرات

علی کریمی قدوسی

عضو هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس

علی عبداله زاده

عضو هیات مدیره