سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۸

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بخش اول : قسمتهای مختلف ساختمان


فصل اول : قسمتهای اختصاصی
ماده ١-  قسمتهايی از بنا، اختصاصی تلقی می شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شريک ملک معين يا قائم مقام او تخصيص يافته باشد.
ماده ٢-  علاوه بر ثبت اراضی زيربنا و محوطه با غها و پارک های متعلّقه برای مالکيت قسمتهای اختصاصی نيز بايد بطورمجزا سند مالکيت صادر شود، مشخصات کامل قسمت اختصاصی از لحاظ حدود طبقه ، شماره ، مساحت قسمتهای وابسته ، ارزش وغيره بايد در سند قيد گردد.


فصل دوم : قسمتهای مشترک
ماده ٣-  قسمتهايی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که ب هطور مستقيم و يا غير مستقيم مورد استفاده تمام شرکاء می باشدقسمتهای مشترک محسوب می گردد و نمی توان حق انحصاری برآنها قايل شد. تبصره  گذاردن ميز و صندلی و هر نوع اشيای ديگر وهمچنين نگاهداری حيوانات در قسمتهای مشترک ممنوع اس ت. قسمتهای مشترک در ملکيت مشاع تمام شرکای ملک است ، هرچند که در قسمتهای اختصاصی واقع شده باشد و يا از آن قسمتهاعبور نمايد.
ماده ۴-  قسمتهای مشترک مذکور در ماده ٢ قانون تملک آپارتمانها عبارت است از:
الف)  زمين زيربنا خواه متصل به بنا باشد يا بنا بوسيله پايه روی آن قرار گرفته باشد.
ب ) تأسيسات قسمتهای مشترک از قبيل چاه آب و پمپ ، منبع آب ، مرکز حرارت و تهويه ، رختشويخان ه، تابلوهای برِ، کنتورها،تلفن مرکزی ، انبار عمومی ساختمان ، اتاق سرايدار در هر قسمت بناکه واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن ، چاه های فاضلاب ،لوله ها از قبيل (لوله های فاضلاب ، آب ، برِق ، تلفن ، حرارت مرکزی، تهويه مطبوع ، گاز، نفت ، هواکش ها، لوله های بخاری ) گذرگاههای زباله و محل جم عآوری آن و غيره .
پ)  اسکلت ساختمان.
تبصره:  جدارهای فاصل بين قسمتهای اختصاصی ،مشترک بين آن قسمتها است . مشروط بر اينکه جزء اسکلت ساختمان نباشد.
ت)  درها و پنجر هها  راهروها  پله ها  پاگردها  که خارج ازقسمتهای اختصاصی قرار گرفته اند.
ث ) تأسيسات مربوط به راه پله از قبيل وسايل تأمين کننده روشنايی ، تلفن و وسايل اخبار و همچنين تأسيسات مربوط به آنها به استثنای تلف نهای اختصاصی ، شيرهای آتش نشانی ، آسانسور ومحل آن ، محل اختتام پله و ورود به بام و پله های ايمن ی.
ج)  بام و کليه تأسيساتی که برای استفاده عموم شرکاء و يا حفظ بنا در آن احداث گرديده است .
ح)  نمای خارجی ساختمان .
خ)  محوطه ساختما ن، باغ ها و پارکها که جنبه استفاده عمومی دارد و در سند اختصاصی نيز ثبت نشده باشد.


بخش دوم : اداره امور ساختمان


فصل اول : مجمع عمومی
طرز انتخاب و وظائف و تعهدات مدير
ماده ۵- در صورتی که تعداد مالکين از سه نفر تجاوز کند،مجمع عمومی مالکين تشکيل می شود.
ماده ۶- زمان تشکيل مجمع عمومی مالکين اعم از عادی يافوِالعاده ، در مواردی که توافقنام های بين مالکين تنظيم نشده است به موجب اکثريت مطلق آرای مالکينی خواهد بود که بيش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند و در صورت عدم حصول اکثريت مزبور، زمان تشکيل مجمع عمومی با تصميم حداقل سه نفر از مالکين تعيين خواهد شد.
ماده ٧- در اولين جلسه مجمع عمومی ، ابتدا رئيس مجمع عمومی تعيين خواهد شد و سپس در همان جلسه مدير يا مديرانی از بين مالکين و يا اشخاصی خارج از انتخاب می شود. مجمع عمومی مالکين بايد لااقل هر سال يک بار تشکيل شود.
ماده ٨- برای رسميت مجم ع، حضور مالکين بيش از نص فمساحت تمام قسمتهای اختصاصی با نماينده آنان ضروری است .
تبصره:  در صورت عدم حصول اکثريت مندرج در اين ماده جلسه برای پانزده روز بعد تجديد خواهد شد، هرگاه در اين جلسه هم اکثريت لازم حاصل نگرديد جلسه برای پانزده روز بعد تجديد وتصميمات جلسه اخير با تصويب اکثريت عده حاضر معتبر است .
ماده ٩- کسی که به عنوان نماينده يکی از شرکاء تعيين شده باشد قبل از تشکيل جلسه مجمع عمومی وکالتنامه معتبر خود را به مدير يا مديران ارائه نمايد.
تبصره  در صورتی که مالک قسمت اختصاصی ، شخصي تحقوقی باشد نماينده آن طبق قوانين مربوط به شخصيتهای حقوقی معرفی خواهد شد.
ماده ١٠- هرگاه چند نفر، مالک يک قسمت اختصاصی باشندبايد طبق ماده ٧ قانون تملک آپارتما نها از طرف خود يک نفر رابرای شرکت در مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمايند.
ماده ١١- مجمع عمومی شرکاء دارای وظايف و اختيارات زيرم یباشد:
الف)  تعيين رئيس مجمع عمومی .
ب)  انتخاب مدير يا مديران و رسيدگی اعمال آنها.
پ)  اتخاذ تصميم نسبت به اداره امور ساختمان .
ت)  تصويب گزارش مربوط به درآمد و هزينه های سالانه .
ث)  اتخاذ تصميم در ايجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ ونگاهداری و تعمير بنا.
ج)  تفويض اختيار به مدير يا مديران به منظور انعقاد قراردادهای لازم برای اداره ساختمان .
ماده ١٢- کليه تصميمات مجمع عمومی شرکاء بايد درصورتجلسه نوشته و به وسيله مدير يا مديران نگهداری شود.
تبصره:  تصميمات متخذه مجمع بايد ظرف ده روز به وسيل همدير يا مديران به شرکاء غايب اطلاع داده شود.
ماده ١٣- تصميمات مجمع عمومی بر طبق ماده ۶ قانون برای کليه شرکاء الزام آور است .


فصل دوم : اختيارت و وظايف مدير يا مديران
ماده ١۴- مدير يا مديران مسؤول حفظ و اداره ساختمان واجرای تصميمات مجمع عمومی می باشند.
ماده 15- اصلاحی مصوب 1353/10/28-  تعداد مديران بايدفرد باشد و مدت مأموريت مدير يا مديران دو سال است ولی مجمع عمومی می تواند اين مدت را اضافه کند و انتخاب مجددمدير يا مديران بلامانع خواهد بود.
ماده ١۶- در صورت استعفا، فو ت، عزل يا حجر مدير يامديران قبل از انقضای مدت ، مجمع عمومی فوِالعاده ، بهمنظورانتخاب جانشين تشکيل خواهد شد.
تبصره ١ : در صورتی که سه نفر يا بيشتر از اعضای هيأت مديره به جهات فوق از هيأت مديره خارج شوند، مجمععمومی فوِالعاده بايد به منظور تجديد انتخاب هيأت مديره تشکيل گردد.
ماده ١٧- تصميمات مديران با اکثريت آرا معتبر است .
ماده ١٨- مجمع عمومی يک نفر از مديران را به عنوان خزانه دارتعيين می نمايد. خزانه دار دفتر ثبت درآمد و هزينه خواهد داشت که به پيوست قبوض و اسناد مربوطه برای تصويب ترازنامه به مجم ععمومی تسليم و ارائه خواهد داد.
ماده ١٩- مدير يا مديران ، امين شرکاء بوده و نم یتوانند فرد ديگر را بجای خود انتخاب نمايند.
ماده ٢٠- مدير يا مديران مکلفند تمام بنا را به عنوان يک واحددر مقابل آت شسوزی بيمه نمايند. سهم هر شريک از حق بيمه با توجه به ماده ۴ قانون بوسيله مدير، تعيين و از شرکاء اخذ و به بيم هگر پرداخت خواهد شد.
ماده ٢١- مدير يا مديران مکلفند ميزان هزينه مستمر و مخار جمتعلق به هر شريک و نحوه پرداخت آن را قبل يا بعد از پرداخت هزينه بوسيله نامه سفارشی به نشانی قسمت اختصاصی يا نشانی تعيين شده از طرف شريک به او اعلام نمايند.
ماده ٢٢- در کليه ساختمانهای مشمول قانون تملک آپارتمانهاکه بيش از ده ( ١٠ ) آپارتمان داشته باشد، مدير يا مديران مکلفند برای حفظ و نگاهداری و همچنين تنظيف قسمتهای مشترک وانجام ساير امور مورد نياز بنا، دربانی استخدام نمايند.


فصل سوم : هزينه های مشترک
ماده ٢٣- شرکای ساختمان موظفند در پرداخت هزينه های مستمر و هزينه هايی که برای حفظ و نگاهداری قسمتهای مشترک بنا مصرف می شود، طبق مقررات زير مشارکت نمايند:
در صورتی که مالکين ترتيب ديگری برای پرداخت هزينه های مشترک پي شبينی نکرده باشند، سهم هريک از مالکين يااستفاده کنندگان از هزينه های مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت زيربنای قسمت اختصاصی دارد از قبيل آب ، گازوئيل ، آسفالت پشت بام و غيره به ترتيب مقرر در ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها و ساير مخارج که ارتباطی به ميزان مساحت زيربنا ندارد از قبيل هزينه های مربوط به سرايدار ، نگهبان ، متصدی آسانسور، هزين ه نگاهداری تأسيسات ، باغبان ، تزيينات قسمتهای مشترک و غيره بطور مساوی بين مالکين يا استفاده کنندگان تقسيم می گردد. تعيين سهم هر يک از مالکين يااستفاده کنندگان با مدير يا مديران می باشد.
تبصره:  چنانچه به موجب اجار هنامه يا قرارداد خصوصی پرداخت هزينه های مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف نمايد، مستأجر می تواند از محل مال الاجاره هزينه های مزبور را پرداخت کند و در صورتی که پرداخت هزينه های جاری مشترک به عهده استفاده کننده باشد و از پرداخت استنکاف کند،مدير يا مديران می توانند علاوه بر مراجعه به استفاده کننده ، به مالک اصلی نيز مراجعه نمايند.
ماده ٢۴- هريک از شرکاء که در مورد سهميه يا ميزان هزينه مربوط به سهم خود معترض باشد م یتواند به مدير مراجعه وتقاضای رسيدگی نسبت به موضوع را بنمايد در صورت عد مرسيدگی يا رد اعتراض شريک می تواند به مراجع صلاحيت دارقضائی مراجعه کند.
ماده ٢۵- هزينه های مشترک عبارتست از:
الف)  هزينه های لازم برای استفاده ، حفظ و نگاهداری عادی ساختمان و تأسيسات و تجهيزات مربوط ه.
ب)  هزين ههای اداری و حق الزحمه مدير يا مديران .


فصل چهارم : حفظ و نگاهداری تعمير بنا
ماده ٢۶- در صورتی که بين شرکاء توافق شده باشد که هزينه های نگاهداری يک قسمت از بنا يا هزينه نگاهداری وعمليات يک جزء از تأسيسات فقط به عهده بعضی از شرکاء باشد،فقط همين شرکاء ملزم به انجام آن بوده و در تصميمات مربوط به اين هزينه ها تعيين تکليف خواهند نمود.
ماده ٢٧- مدير يا مديران به ترتيبی که مجمع عمومی تصويب می کند به منظور تأمين هزينه های ضروری و فوری ، وجوهی به عنوان تنخواه گردان از شرکاء دريافت دارند.

شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران

تلفن: 22134770 21 98+

ایمیل: info [at] sepico.ir

نشانی: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان ۹، پلاک ۱۸، طبقه ۲

كانال تلگرام سپهر

آمار بازدیدکنندگان

امروز27
دیروز82
این هفته242
این ماه994
مجموع84983

تعداد افراد آنلاین

1
نفر

Please publish modules in offcanvas position.